Energy efficiency industry warehouse building, Efektywność energetyczna, Dispositif des CEE

Efektywność energetyczna

Regional Initiatives: język angielski Efektywność energetyczna

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) określa obowiązkowe cele w zakresie ograniczenia zużycia energii w całej Unii Europejskiej (UE). Jest to kluczowy element celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Wszystkie państwa członkowskie muszą realizować ambitne cele w zakresie poprawy efektywności we wszystkich sektorach energochłonnych.

Dzięki zespołom ds. efektywności energetycznej w Polsce i całej Europie, STX wspiera klientów w całym procesie dekarbonizacji. Nasza rozległa wiedza specjalistyczna i znajomość rynku w różnych sektorach, w tym w przemyśle, budownictwie usługowym, rolnictwie i transporcie, pozwala na skuteczne przeprowadzenie klientów przez cały ten proces.

System białych certyfikatów to instrument mający na celu promowanie efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii w sektorze przemysłowym i komercyjnym.

Aby osiągnąć swoje ambitne cele w zakresie oszczędności energii, Polska wdrożyła mechanizm świadectw efektywności energetycznej, znany jako system białych certyfikatów. System ten funkcjonuje w ramach polityki efektywności energetycznej Polski i ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do wprowadzenia działań zmierzających do oszczędzania energii.

System białych certyfikatów ma zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w technologie i działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej przez co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia obciążenia sieci energetycznej.
Przedsiębiorstwa energetyczne, takie jak zakłady energetyczne czy dystrybutorzy paliw, są zobowiązane do uzyskania oraz umorzenia określonej liczby białych certyfikatów, która zależy od skali prowadzonej przez nich działalności handlowej, w celu spełnienia wymogów Ustawy o efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty otrzymują z kolei przedsiębiorstwa, które skutecznie ograniczają własne zużycie energii poprzez różnego rodzaju modernizacje. Białe certyfikaty potwierdzają, że spółka planuje oszczędzać energię finalną (prąd, gaz, ciepło i paliwa płynne) w ilości co najmniej 10 toe (116 MWh) rocznie.

Białe certyfikaty można uzyskać dla następujących typów projektów:

 • izolacja instalacji przemysłowych;
 • termomodernizacja budynków;
 • wymiana oświetlenia;
 • wymiana urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych i energetycznych;
 • modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła;
 • wymiana pojazdów do transportu drogowego lub kolejowego na nowe o wyższej klasie
 • odzyskiwanie energii;
 • ograniczenie strat energii.

Wniosek o wydanie białych certyfikatów należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji (tj. przed podpisaniem umowy lub złożeniem oficjalnego zamówienia na nowy sprzęt).

Przykłady modernizacji

 • Modernizacja oświetlenia: wymiana tradycyjnych żarówek lub opraw jarzeniowych na energooszczędne lampy LED. Zastosowanie energooszczędnych lamp LED oraz czujników ruchu może skutecznie zmniejszyć zużycie energii przez system oświetlenia i zredukować koszty energii elektrycznej.
 • Izolacja termiczna: inwestycje w poprawę izolacji termicznej budynków i instalacji. Dobrej jakości izolacja zapobiega utracie ciepła w okresie zimowym i zatrzymuje chłód w okresie letnim. Dzięki temu instalacje i pomieszczenia wymagają mniejszego zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.
 • Modernizacja systemu grzewczego: inwestycje w bardziej efektywne i energooszczędne systemy grzewcze lub modernizacje istniejących, takie jak, na przykład, wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła lub montaż ekonomizerów do odzysku ciepła ze spalin mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do, procesów technologicznych, ogrzewania budynków lub wody użytkowej i technologicznej.
 • Efektywne systemy chłodzenia i wentylacji: wymiana starych instalacji na nowoczesne, energooszczędne systemy chłodzenia i wentylacji, które optymalizują wykorzystanie i zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Dodatkowy układ odzysku ciepła przyczynia się do ograniczenia zużycia ciepła do celów technologicznych lub użytkowych.
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji: modernizacje polegające na zastosowaniu systemów sterowania, bardziej efektywnych urządzeń wentylacyjnych i odzysku ciepła z powietrza wyciąganego z budynku pozwalają na optymalizacje przepływu powietrza i zmniejszenie energochłonności instalacji.
 • Modernizacja linii produkcyjnych: w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych istnieje wiele sposobów modernizacji linii produkcyjnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Może to obejmować zastosowanie bardziej energooszczędnych maszyn i urządzeń, automatyzację procesów, optymalizację układów chłodzenia i ogrzewania, zastosowanie systemów odzyskiwania energii z odpadowego ciepła itp.

Warto podkreślić, że konkretny przykład modernizacji będzie zależał od branży i profilu energetycznego przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo będzie miało swoje unikalne możliwości i obszary, w których można wprowadzić efektywne środki oszczędności energii. Dlatego ważne jest, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek modernizacji przeprowadzić profesjonalny audyt energetyczny, który zidentyfikuje obszary o największym potencjale oszczędności i dostosuje działania do konkretnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa.

System białych certyfikatów to instrument mający na celu promowanie efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii w sektorze przemysłowym i komercyjnym.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw jest procedurą, która polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy zużycia energii w danym przedsiębiorstwie. Audyt energetyczny ma na celu identyfikację potencjalnych obszarów oszczędności energii i wskazanie środków, które mogą zostać podjęte w celu poprawy efektywności energetycznej.

W Polsce istnieje wymóg przeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego. Przedsiębiorstwa, które podlegają obowiązkowi audytu, muszą go przeprowadzać co cztery lata.
Obowiązek ten wynika z przepisów dotyczących efektywności energetycznej i wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, która została wdrożona do polskiego prawa.

Obowiązkowy audyt energetyczny dotyczy dużych przedsiębiorstw, które spełniają kryteria określone w ustawie o efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa, które muszą przeprowadzać audyt, to te, które:
•Zatrudniają więcej niż 250 pracowników, lub
•Osiągnęły roczny obrót przekraczający 50 mln euro, lub
•Posiadają roczny bilans przekraczający 43 mln euro.

Przeprowadzenie audytu obejmuje analizę zużycia energii w różnych obszarach, takich jak systemy grzewcze i chłodnicze, oświetlenie, wentylacja, izolacja termiczna, urządzenia i procesy produkcyjne.

W wyniku audytu energetycznego przedsiębiorstwo otrzymuje raport zawierający informacje o aktualnym zużyciu energii, identyfikowanej wydajności energetycznej oraz zalecenia dotyczące działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przedstawienia raportu z audytu organowi właściwemu w sprawach energetyki URE oraz do przechowywania dokumentacji związanej z audytem przez pięć lat.

Eksperci STX posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju audytów.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw jest procedurą, która polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy zużycia energii w danym przedsiębiorstwie. Audyt energetyczny ma na celu identyfikację potencjalnych obszarów oszczędności energii i wskazanie środków, które mogą zostać podjęte w celu poprawy efektywności energetycznej.

 • Nasza propozycja finansowania projektu opiera się m.in. na modelu współdzielonych oszczędności i jest specjalnie zaprojektowana do generowania dodatnich przepływów pieniężnych na wczesnym etapie. W ramach tego modelu STX finansuje projekt i otrzymuje procentowy udział w zrealizowanych oszczędnościach energii. Zmniejsza to początkowy nakład finansowy i ryzyko naszych klientów. Aby zagwarantować minimalną ilość oszczędności energii, uzyskujemy gwarancję wykonania projektu od firmy inżynieryjnej lub dostawcy sprzętu realizującego projekt.
 • Nasze finansowanie projektów może pokryć nawet 100% CAPEX. Optymalny czas trwania umowy i wspólny procent oszczędności mogą być zorganizowane albo poprzez spółkę celową (SPV) albo jako dług podporządkowany bez regresu

Nasza propozycja finansowania projektu opiera się m.in. na modelu współdzielonych oszczędności i jest specjalnie zaprojektowana do generowania dodatnich przepływów pieniężnych na wczesnym etapie.